آموزش مداحی

آموزش مداحی

کلیات مربوط به پیش از جلسه

  1. عوامل موثر در صدا سازی

الف) صوت

هر بانگ وآوازی که به گوش برسد را صوت میگویند

اهمیت صوت   

باید توجه داشت که در مراسم مذهبی همه ادیان، آهنگ هست وحتی روایت است که قرآن را با آهنگ بخوانید. درکلیساها آثار مذهبی را با صدای خوب میخوانند.در معابد بودایی ودر بتخانه های هندی نیز زمزمه های آهنگین رواج دارد.دراین موضوع رازهایی نهفته است که نباید از آن غافل شد.

سخن گفتن ساده و بدون آهنگ است. وقتی که بخواهیم یک سخن معنوی در دل جای بگیرید، تنها زبان رسا  و بیان خوب کارساز نیست و نیازبهچیز دیگری دارد که آن موسیقی است. موسیقی کلمات و جملات در استفاده مفهوم آن جملات مؤثرند؛ روایاتی وجود دارد که بر این موضوع که قرآن باید با آهنگ تلاوت شود، دلالت دارد واین خود میتواند دلیلی براهمیت صوت ولحن زیبا در تبلیغ باشد.

حنجره و ساختار آن

ساختمان حنجره

حنجره که ان را جعبه مولد صدا مینامند. عضوی لوله ای شکل است که در مقابل مهره های سوم و چهارم. پنجم و ششم قرار دارد. همچنیین حنجره یکی از قسمتهای مهم لوله تنفسی است که از سمت بالا با حلق و از سمت پایین با نای مربوط میشود.

برای تشخیص جایگاه حنجره میتوان خط وسط جلوی گردن را از بالا به پایین لمس کرد تا به برجستگی نسبتاً مشخص رسید.این برجستگی که سیب آدم نام دارد جزء ساختار یکی از غضروفهای حنجره بوده و معمولاً در مردان مشخص تر و کمی پایین تراز زنان و کودکان میباشد. ابعاد حنجره برحسب سن و جنس افراد  متغییر است. اسکلت حنجره از چند غضروف توسط رشته های عضلانی به یکدیگر متصل هستند وبا حرکت خود اعمال حنجره را انجام میدهد. البته، به غیر ازغضروفها و عضلات، حنجره از قسمتهای دیگری ازجمله اعصاب مغزی، رگهای خونی، و......برخوردار است که این قسمتها به همراه عضلات و غضروفها در نهایت ساختار اصلی حنجره را که لوله ای شکل است، تشکیل میدهد.

تارهای صوتی حقیقی و یا تارهای صوتی مولد صدا، شامل دونوار ظریف عضلانی ، مخاطی است که از یک سر بهم چسبیده و به غضروف تیروئید متصل و از سر دیگر از هم جدا و متحرک  که به دو غضروف هرمی متحرک متصل میباشند و در نهایت شکلی شبیهV  انگلیسی را داخل لوله حنجره درست میکنند. طول تارهای صوتی حقیقی در افراد مذکر 27-23 میلیمتر و طول تارهای صوتی افراد مؤنث سه پنجم آن است. علاوه برتارهای صوتی حقیقی حنجره داراری تارهای صوتی کاذب میباشد. این تارهای صوتی کاذب برعکس تارهای صوتی حقیقی به هنگام تولید صدا در آرامش کامل به سر میبرند ونقشی در تولید صدا ندارند. این تارها که در قسمت فوقانی تاریهای صوتی حقیقی قراردارند ، همانند آنها از یک سر به غضروف تیروئید واز سر دیگر به غضروفهای هرمی متصل هستند و در اعمالی از قبیل بستن راه هوا وجلوگیری از ورود مواد خارجی به حنجره کمک میکنند.

ادامه در روز های آینده در

سایت بچه هیئتی

نظرات کاربران

گذاشتن نظر