سبک سینه زنی شور

سبک سینه زنی شور

آموزش مداحی

 

 

سبک سینه زنی شور  دیر رسیدم من

 

به سمت گودال از خیمه دویدم من

شمر جلو تر بود دیر رسیدم من

سر تو دعوا بود ناله کشیدم من

سر تو رو بردن دیر رسیدم من

یه گوشه گودال مادر رو دیدم من 

که رفته بود از حال دیر رسیدم من

صدا زدی من را خودم شنیدم من

صدای رگهات بود دیر رسیدم من

افتان و خیزان و نفس بریدم من

پیراهن و بردن دیر رسیدم من

با بوسه از رگها به خون تپیدم من

میون خاک و خون دیر رسیدم من

سر تو را بردن دیر رسیدم من

پیروهن رو بردن دیر سیدم من

 

او می دویدو    من میدویدم

او سوی مقتل   من سوی قاتل

او میکشیدو    من می کشیدم

او از کمر تیغ   من آه از دل

او می بریدو    من می بریدم

او از حسین سر    من از حسین دل

آموزش مداحی

سینه زنی

سبک

هیئت 

بچه هیئتی

شور سینه زنی

روضه

نظرات کاربران

گذاشتن نظر