حنجره و اعمال آن

حنجره و اعمال آن

اعمال حنجره

 

قسمت قبلی را حتمابخوانید

bacheheyati.com

 

 

کنترل نفس

اهمیت کنترل نفس به حدی است که «محال است بدون کنترل نفس ، هنرمندانه مداحی کنیم» تمایل طبیعی آن است که نفس عمیق شما ناگهان از ریه خارج شود زیرا در این وضع منبسط است و میخواهد منبقض گردد در این قسمت حلق باید حکم نگهدارنده هوا در ریه را داشته باشد تا بتواند با اختیار و آرام آرام، نفس حبس شده در ریه را استفاده نماید طبیعتاً تمرین کنترل نفس بسیار لازم است  و شما باید توان کنونی خود را در کنترل نفس مشخص کنید که چند ثانیه است، سپس به مرور با تمرین مداوم بر این توان بیافزاید تا بتوانید هوای حبس شده در ریه  راه آرام آرام مورد استفاه قرار دهید

ه) به کارگیری نوک زبان در خواندن

باید تمرین کنید که نوک زبان نیرومند و چابک شود و بیشتر کار در خواندن را نوک زبان انجام بدهد و قسمت عقب زبان در حال استراحت باشد و بی حرکت بماند ،زیرا قسمت عقب زبان به حنجره متصل است و استفاده از این قسمت زبان موجب وارد شدن فشار زیاد غیر لازم بر گلو میشود

گاهی هنگام  خواندن پشت سرهم عبارات ادعیه، یا خواندن سلسه وار و تند اشعار حماسی، یا خواندن نوحه ها و سرودهایی که ریتم تند دارند، مخصوصاً در شور که سرعت ضرب تند میشود، زباان شما دچار لکنت میشود و اصطلاحاً گیر میکند؛ این با تمرین در به کارگیری نوک زبان در خواندن حل خواهد شد

تمرین:

اشعاری را که حفظ میکنید، با جوهره صدا، تند تند بخوانید و خود را وادار کنید که هر مصرع را بدون لکنت و توقف به پایان برسانید و یا چند دانه حبوبات را زیر زبانتان بگذارید و سپس اشعار را، با جوهره صدا، بخوانید و در همان حالت سعی کنید جملات را تمام و کمال بدون وقف و لکنت ادا کنید

حالت لب

گاهی ذاکرین اهل بیت (ع) در مرحله تقلید با توجه به علاقه ای که به الگوها د ارند سعی میکنند حالت دهان و لبشان نیز مثل مداح الگو باشد و فکرمیکنند بدین وسیله خواندنشان زیباتر میشود در حالیکه باید لب ، هنگام خواندن در حالت طبیعی باشد . نکاتی در حالت لب حائذ اهمیت است که عبارت است از:

نکته 1:

بعضی از ذاکرین حالت طبیعی لبشان طوری است که وقتی ِ تلفظ میکنند  ُشنیده و یا بعضی دیگر با توجه به حالت لبشان ، ُ تلفظ میکنند ِ شنیده میشود؛ این عزیزان باید با تمرین، حالت لبشان را به حالت طبیعی نزدیک کنند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات کاربران

گذاشتن نظر