اعمال حنجره 1

اعمال حنجره 1

اعمال حنجره

حنجره چهار عمل مهم را انجام می دهد:

  1. کمک به بلع غذا
  2. تنظیم جریان هوا
  3. کمک به انجام فعالیهای سنگین
  4. تولید صدا
  1. کمک به بلع غذا:

یکی از عوامل حنجره جلوگیری از ورود غذا به داخل نای و ریه هاست. وقتی که غذا میخوریم، مواد خوراکی از راه دهان به حلق میرسد. در اینا دو اره وجود ردارد یکی مسیر لوله ای حنجره ونای که به ریه ها منتهی میشود و دیگری مسیر لوله مری که در نهایت به معده منتهی میگردد. با ورود غذا به حلق، حنجره با بستن دهانه خود، عمل هدایت غذا به داخل مری را انجام می دهد ومانع خفگی انسان میشود. این عمل مهمترین عمل حنجره به حساب می آید چون نقش حیاتی در انسان دارد.

  1. تنظیم جریان هوا:

این عمل به هنگام تنفس بوسیله دور و نزدیک شدن تارهای صوتی به یکدیگر صورت میگیرد به این نحوه که هنگام نفس کشیدن عمیق تارهای صوتی کمی از هم دور شده و اجازه ورود هوای بیشتری را به ریه ها می دهند. همچنین به هنگام بیرون دادن هوا از ریه ها(بازدم) تارهای صوتی کمی به هم نزدیک شده و درخروج هوا کمک میکند.

قسمت هاي بعدی را حتمابخوانید

bacheheyati.com

نظرات کاربران

گذاشتن نظر