گناهان کبیره

گناهان کبیره

گناه سرپیچی از دستورات خداوند است

ما باید تمامی دستورات خداوند را اجرا کنیم و کم شمردن هرگناهی خود گناه کبیره است اما گناهانی هستند که به عنوان گناه کبیره معرفی شدند

بچه هیئتی ها بیاییددل امام زمان را با گناهنرنجانیم

پستر گناهان گبیره را دانلود کنید

ممنون که در نش مطالب مذهبی ما را یاری میکنید

سایت بچه هیئتی نشرمطالب مذهبی

التماس دعا 

بچه هیئتی

نظرات کاربران

گذاشتن نظر