سلفژ چیست؟؟؟؟

سلفژ چیست؟؟؟؟

سلفژ یا صدا سازی چه عملی را انجام میدهد

تمرین برای کنترول و تسلط بر حنجره و ذهن است

موسیقی از ضرب و نت تشکیل شده

در این قسمت ما به نت میپردازیم

دو ر می فا سل لا سی 

هفت نت که اصل وپایه موسیقی است 

حالا اینها چی هستند و چه میکنند

عامل تولید صدا:             ارتعاش (نوسان) حرکت رفت و آمدی منظم که تولید صدا میکند

مانند نوسان تار های یک ساز ، حنجره انسان هم همین تار ها رو دارد

فرکانس : تعداد حرکات نوسانی در مدت مشخص را فرکانس میگویند و واحدش HZ است

 

هر چه طول تار صوتی بلند تر باشد بسامد کمتر و در نتیجه صدا بم تر است

هرچه طول تار های صوتی کوتاهتر باشد بسامد بیشتر و در نتیجه صدا زیر تر است

این بم یا زیر بودن تقسیماتی دارد که همان نت میباشد

پس دلیل بم یا زیر بودن صدای افراد رو فهمیدیم

کوتاهی یا بلندی تار صوتی

 

حالا علمی که کنترول روی این عوامل رو بالا ببرد سلفژ است

 

ما در پست های بعدی مطالب نظری و عملی بسیاری در این باره نشر خواهیم داد

سایت ما رو به مداحان و دوستان خود معرفی کنید

 

نظرات کاربران

گذاشتن نظر