آموزش مداحی

  • مناسبت : عشق اهل بیت
  • هئیت : مکتب اهلبیت
  • مداح : اساتید ردیف و دستگاه
  • مکان : ایران
  • زمان : هم اکنون